Dân47.INFO - Trang Giải Trí Tổng Hợp

M

Phim: Tuổi 18 cấm hay không? OST

Minh Tri 16/09/2017 | 2 Nhận Xét | lượt xem |

Giới thiệu:

Câu chuyện xoay quanh những biến đổi của tuổi mới lớn, mà nhân vật chính là A Kiệt và nhóm "Quái Đản" cùng với nhóm nữ sinh học chung lớp.

[id]Bản Gốc 1;//www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLk2gvyPpHLRdFyVTg0OnTrV8RBz7W8Eh_|Bản Gốc 2;//www.youtube.com/embed/videoseries?list=PL8UAzRfqWXSlQUcxFtvfAGZ2AJM5qmtm5|Engsub;//www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLmA4osbmR0kFz14OySHud1_MoB7yLYso4|1;https://www.dailymotion.com/video/x3ei6q|2;https://www.dailymotion.com/video/x3ei6s|3;https://www.dailymotion.com/video/x3ei6t|4;https://www.dailymotion.com/video/x3ei8v|5;https://www.dailymotion.com/video/x3ei8x|6;https://www.dailymotion.com/video/x3ei8z|7;https://www.dailymotion.com/video/x3ei7x|8;https://www.dailymotion.com/video/x3ei7y|9;https://www.dailymotion.com/video/x3ei7z|10;https://www.dailymotion.com/video/x3ei8j|11;https://www.dailymotion.com/video/x3ei8i|12;https://www.dailymotion.com/video/x3ei8l|13;https://www.dailymotion.com/video/x3ei9d|14;https://www.dailymotion.com/video/x3ei9f|15;https://www.dailymotion.com/video/x3ei9e|16;https://www.dailymotion.com/video/x3ei9l|17;https://www.dailymotion.com/video/x3ei9m|18;https://www.dailymotion.com/video/x3ei9n|19;https://www.dailymotion.com/video/x3eia8|20;https://www.dailymotion.com/video/x3eia7|21;https://www.dailymotion.com/video/x3eia9|22;https://www.dailymotion.com/video/x3eiag|23;https://www.dailymotion.com/video/x3eiah|24;https://www.dailymotion.com/video/x3eiaf|25;https://www.dailymotion.com/video/x3eicf|26;https://www.dailymotion.com/video/x3eice|27;https://www.dailymotion.com/video/x3eich|28;https://www.dailymotion.com/video/x3eicl|29;https://www.dailymotion.com/video/x3eicn|30;https://www.dailymotion.com/video/x3eicm|31;https://www.dailymotion.com/video/x3eicu|32;https://www.dailymotion.com/video/x3eicw|33;https://www.dailymotion.com/video/x3eid1|34;https://www.dailymotion.com/video/x3eid6|35;https://www.dailymotion.com/video/x3eid8|36;https://www.dailymotion.com/video/x3eid9|37;https://www.dailymotion.com/video/x3eidl|38;https://www.dailymotion.com/video/x3eidn|39;https://www.dailymotion.com/video/x3eids|40a;https://www.dailymotion.com/video/xie36x|40b;https://www.dailymotion.com/video/xie36z|40c;https://www.dailymotion.com/video/xie372|41a;https://www.dailymotion.com/video/xie374|41b;https://www.dailymotion.com/video/xie378|42;https://www.dailymotion.com/video/x3h5nm|43;https://www.dailymotion.com/video/x3h5nn|44;https://www.dailymotion.com/video/x3h5ni|45;https://www.dailymotion.com/video/x3h52i|46;https://www.dailymotion.com/video/x3h52j|47;https://www.dailymotion.com/video/x3h52h|48;https://www.dailymotion.com/video/x3h52p|49;https://www.dailymotion.com/video/x3h52q|50;https://www.dailymotion.com/video/x3h52n|51;https://www.dailymotion.com/video/x3h52z|52;https://www.dailymotion.com/video/x3h535|53;https://www.dailymotion.com/video/x3h532|54;https://www.dailymotion.com/video/x3h53k|55;https://www.dailymotion.com/video/x3h53f|56;https://www.dailymotion.com/video/x3h53e|57;https://www.dailymotion.com/video/x3h53p|58;https://www.dailymotion.com/video/x3h53s|59;https://www.dailymotion.com/video/x3h53r|60;https://www.dailymotion.com/video/x3h53x|61;https://www.dailymotion.com/video/x3h53y|62;https://www.dailymotion.com/video/x3h541|63;https://www.dailymotion.com/video/x3h548|64;https://www.dailymotion.com/video/x3h547|65;https://www.dailymotion.com/video/x3h54a|66;https://www.dailymotion.com/video/x3h54k|67;https://www.dailymotion.com/video/x3h54m|68;https://www.dailymotion.com/video/x3h54p|69;https://www.dailymotion.com/video/x3hhk2|70;https://www.dailymotion.com/video/x3hhk4|71;https://www.dailymotion.com/video/x3hhk5|72;https://www.dailymotion.com/video/x3hhl9|73;https://www.dailymotion.com/video/x3hhla|74;https://www.dailymotion.com/video/x3hhlc|75;https://www.dailymotion.com/video/x3hhlk|76;https://www.dailymotion.com/video/x3hhlm|77;https://www.dailymotion.com/video/x3hhln|78;dai|79;dai|80;dai|1;https://drive.google.com/file/d/1mTx89F-TXkBYPOGo3PL87C8vw16GutaE/preview?autoplay=0|2;https://drive.google.com/file/d/1q7iHvcR40kbBOIpwyuP0cm27b8F7El0_/preview?autoplay=0|3;https://drive.google.com/file/d/1qBwIRYbs3ctrJa59lueAxcX3UIEj-nCx/preview?autoplay=0|4;https://drive.google.com/file/d/1uY702FB4rskPUwOu4BCyC0GBXAbQKr9p/preview?autoplay=0|5;https://drive.google.com/file/d/1q9QNSozmdv_lGEX5gTdPrnUbX3qP9cyV/preview?autoplay=0|6;https://drive.google.com/file/d/1p-sLPKo-oocZ12nqqK6hCeAB-4XblVGU/preview?autoplay=0|7a;https://drive.google.com/file/d/1YubRxnSmRRseQAL6RuOjBTfuljRF0JjB/preview?autoplay=0|7b;https://drive.google.com/file/d/1xbhUY13NPfFwmUQQmNWJYp8Qro-nMn3M/preview?autoplay=0|8;https://drive.google.com/file/d/1AxHNKC26mGsKtpM5kCt0nViViXCMndE5/preview?autoplay=0|9a;https://drive.google.com/file/d/1MU4b58GCp2tFweAhgKO24I9-gZkN7ryz/preview?autoplay=0|9b;https://drive.google.com/file/d/1ew_Cio3wjIrXG5P6xIs4ZtgCwvVAwIZN/preview?autoplay=0|10;https://drive.google.com/file/d/1LzVEnuSUrtOjjlw7mIxPXZA5hkiNKow7/preview?autoplay=0|11;https://drive.google.com/file/d/1CfLWYH8q5-chTaLTLIMnUF8fh9xzV8Bg/preview?autoplay=0|12a;https://drive.google.com/file/d/1I09s9PT17-1emPOSJOAHCXVtG5pzaM3I/preview?autoplay=0|12b;https://drive.google.com/file/d/1XGLTJF4vwjkZVAFsIiEicqnaXPc1BhTp/preview?autoplay=0|13;https://drive.google.com/file/d/13_Bp7CsLzvmhbDmIMRn4gI8Di-npWCCa/preview?autoplay=0|14;https://drive.google.com/file/d/1bY9pkynST5iucSwxqcwgg2APkT2PHaJ1/preview?autoplay=0|15;https://drive.google.com/file/d/1mzaHqZ-SXKUDfcUIFlYoWdU9D37J55QN/preview?autoplay=0|16;https://drive.google.com/file/d/13OgAE6Y6TnRoryfJ30-pdpqR8TsnfH3w/preview?autoplay=0|17;https://drive.google.com/file/d/1BWSd-Aa4ty52TxGj_Scyx0tqeg6fj0ul/preview?autoplay=0|18;https://drive.google.com/file/d/1jponJRGZF5IDzIYkGFwtC5G5Y4U7SXfv/preview?autoplay=0|19;https://drive.google.com/file/d/1Zfl4ZeM3eZImTsPOkh-n117iECdPyVpU/preview?autoplay=0|20;https://drive.google.com/file/d/16wcrrMDCE4fg4cOTtNQlZHL6gku9g7Uo/preview?autoplay=0|21;https://drive.google.com/file/d/1UTChg-G1SIVH-2U1226sLPucJVKWXnLz/preview?autoplay=0|22;https://drive.google.com/file/d/10iEu8LHC_LTuocT-YH4LOLEGPNWSxQjS/preview?autoplay=0|23;https://drive.google.com/file/d/1MKo_DzGvzI6MqPCilRn2k_Cmwd4IcqwH/preview?autoplay=0|24;https://drive.google.com/file/d/1togGWh6cDhi2fgLBfmnblamLj1uwSbkP/preview?autoplay=0|25;https://drive.google.com/file/d/1eDk2fd9RHZ7B9q8yWPHb-Lv4VoPtA_BS/preview?autoplay=0|26-End;https://drive.google.com/file/d/1wYzopqYjfTU0Wxgx40tID3z6wzuWyl2g/preview?autoplay=0|Hậu Trường;https://drive.google.com/file/d/0BzrLPla2gLI-bmUzM0pXT3Y4Zk0/preview?autoplay=0|OST 1;https://drive.google.com/file/d/0BzrLPla2gLI-QmdBOVVwSld6M1k/preview?autoplay=0|OST 2;https://drive.google.com/file/d/0BzrLPla2gLI-ZldCYWxnNnZzcFU/preview?autoplay=0|OST 3;https://drive.google.com/file/d/0BzrLPla2gLI-QWtPMmVWLWQtck0/preview?autoplay=0|OST 4;https://drive.google.com/file/d/0BzrLPla2gLI-cFdoZnI5UlIzRFE/preview?autoplay=0|[/id]


Đọc Thêm:

Câu chuyện xoay quanh những biến đổi của tuổi mới lớn, mà nhân vật chính là A Kiệt và nhóm "Quái Đản" cùng với nhóm nữ sinh học chung lớp.

Theo mình nghĩ, phim chẳng có gì mà ko thể cho tụi lớp 7 xem được hết. Vì chuyện phim rất thực tế, như là một bài học về giới tính, tình bạn, tình yêu tuổi mới lớn...chỉ vậy mà thôi. Nhóm nam sinh gồm có 4 đứa: A Kiệt, A Tỉ, Tiểu Tân và Máy tính, là những thằng con trai mới dậy thì chính cóng, thích khám phá của lạ, thích coi phim bậy bạ, thích nhìn ngắm con gái...mà thực ra, đó chỉ là những biểu hiện bình thường của tụi con trai mới lớn mà thôi. 

Đôi khi suy nghĩ lung tung, tưởng tượng đủ thứ, nhưng chẳng bao giờ chúng dám đi quá đà cả. Nhóm nữ sinh cũng có 4 đứa: Niệm Kiều, Hạo Tử, Bối Bối và Hựu Giai, con gái tuổi mới lớn e dè hơn con trai, nhưng tụi nó cũng thường trao đổi với nhau về chuyện tình yêu, thời trang, chuyện về bọn con trai háo sắc. 2 nhóm nam nữ này được học chung với nhau trong lớp học đặc biệt, lớp học bao gồm cả nam và nữ (vì trước đây, trường này nam nữ phân ban, ko cho học chung với nhau), 2 nhóm đứng đầu của nam và nữ gặp nhau, đối chọi nhau, gây chiến với nhau rồi trở thành bạn thân của nhau, từng đôi từng đôi 1 yêu nhau.

A Bổn vai Triệu Chí Kiệt
Nickname :Tiểu Kồ chưa biết yêu
Tên phiên âm: Weng Rui Di
Nghề nghiệp:diễn viên,ca sỹ
Ngày sinh:11-6-1982
Nơi sinh: Đài Loan
Chiều cao:172cm
Cân nặng:60 kg
Nhóm máu:B

Tiểu Huân vai Hạ Niệm Kiều
Nickname: Lục Vũ Mão 
Tên:Xiao Xun
Tiếng Anh: Albee
Tên thật: Huang Jin Yi
Nghề: Actress and singer
Birthdate: 1989-Feb-27
Nơi sinh: Taiwan
Cao: 163cm/Nặng: 48kg/Nhóm máu: O

Ah Mei vai A Tỷ
Tên phiên âm: Xiao Sheng Jie
Tên tiếng anh: David
Nghề nghiệp:diễn viên,ca sỹ
Ngày sinh:1-12-1985
Nơi sinh: Đài Loan
Chiều cao:174cm
Cân nặng:66 kg
Là thành viên của Eastyle

Đường Dĩ Phi vai Hạo Tử
Nghề nghiệp:diễn viên
Tên tiếng anh:Carmen
Ngày sinh:5-12
Chiều cao:160cm
Cân nặng:40kg
Nhóm máu:B

Xiao Cao vai Tiểu Tâm
Nghề nghiệp:diễn viên,ca sỹ
Tên tiếng anh:Casper
Ngày sinh:23-8-1986
Nơi sinh: Đài Loan
Chiều cao:173cm
Cân nặng:69kg
Là thành viên nhóm Eastyle

Chu Hiểu Hàm vai Bối Bối
Tên phiên âm: Zhou Xiao Han
Tên tiếng anh: Amanda
Nghề nghiệp:diễn viên
Ngày sinh:8-8-1984
Chiều cao:168cm
Cân nặng:48 kg
Nhóm máu:A
Cung: Sư Tử

Địa Cầu vai Máy Tính
Nghề nghiệp: diễn viên

Trương Gia Linh vai Hựu Giai
Tên phiên âm:Zhang Jia Ning
Tên tiếng anh: Michelle
Nghề nghiệp:diễn viên
Ngày sinh:13-6-1988
Chiều cao:160cm
Cân nặng:44 kg
Nhóm máu:A

Ảnh các cặp đôi : 

Kiệt - Kiều  :

A Tỷ - Hạo Tử :

Tiểu Tâm - Bối Bối :

Máy Tính - Hựu Giai :

Nhận xét của riêng mình : 

Phim này rất hay,vừa ý nghĩa vừa hài hước.Xem phim này dễ đưa người xem mơ ước quay về thời học sinh ngây ngô,vui vẻ,tràn ngập niềm vui,hạnh phúc.

Kiều:Hiền lành,thông minh,rất đáng iu....

Bối Bối Xinh đẹp theo kiểu tiểu thư hiện đại.Đanh đá nhưng rất cute đó.

Hựu Giai: Lùn,vòng 1 bé nên bị các bạn chê 

Hạo Tử:Cá tính và cũng không kém phần xinh.

Phim này mình thích nhất Kiều,sau đó mấy tập cuối xuất hiện Thảo Mai cũng rất xinh đấy các bác ạ. Ai thích nhân vật nào cho ý kiến cái nha.

Và một số ảnh đẹp khác:


Xin chào, mình là Minh Tri. Cảm ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn. Ghi rõ nguồn mình để dưới bài khi đăng lại trên website khác nhé. Thân!

THAM GIA BÌNH LUẬN

FB Comments
Blog Comments

2 nhận xét:

Xếp theo:
  1. Mình rất thích phim này, bạn có thể cho mình xin link tải phim dirve được không? Mình sợ sau này phim k còn cách nào tìm trên mạng nữa. Thanks bạn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. https://bit.ly/3AE3NcE Folder tải đây bạn,tiếc là có mấy tập bị cắt ra nhiều tập. Trc mình ko kịp tải bản gộp

      Xóa

✰ Mọi bình luận sai Nội Quy sẽ bị xoá mà không cần báo trước.
✰ Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin
✰ Không chửi "đéo",không nói bậy, không quảng cmn cáo thông qua khung Comment.
✰ Không được tự ý tắt trang khi chưa xem hết
✰ Và còn nhiều lắm đợi Admin nghĩ ra thêm đã. Cảm ơn!Để comment hình ảnh,bạn bấm vào đây để úp ảnh lấy link, sau đó dán link ảnh vào khung comment.
Hỗ trợ định dạng: PNG,JPG,GIF...

Để chèn biểu tượng cảm xúc,bạn gõ ký tự tương ứng, hoặc copy mã bên cạnh các icon và dán vào khung comment để hiển thị.
CLICK ĐỂ XEM TẤT CẢ ICON

:))
=))
:(
:D
:v
;))
>:)
:((
(y)
<3

Tin Nhắn

Lưu ý: Nếu như trong quá trình xem bạn gặp bất cứ lỗi gì, ví dụ như bị lỗi link download, blog load chậm,bài viết mất hình ảnh hay là không truy cập vào được một trang nào đó... thì bạn vui lòng comment ở dưới bài viết hoặc nhấn vào liên kết hộp thư và báo lại để mình sửa nhé. Thanks!

HỘP THƯ BÁO LỖI

Tắt

Liên Hệ Quảng Cáo

Địa chỉ: Buôn Ma Thuột, Daklak - Việt Nam

Email: tuthantuta@gmail.com

Điện thoại: 0946.513.7xx

Facebook: Minh Tri

Thoát

Hướng Dẫn

- Để xem video bạn chọn server tương ứng,sv playlist Youtube bạn nhấn nút menu trên video để chọn tập.

đóng